Πολιτικής κατά της βίας και της παρενόχλησης

1. Η ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Τα μέτρα αυτά αποφασίσθηκαν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των νομίμων οργάνων της εταιρίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων, ελλείψει ύπαρξης σωματείου και είναι προϊόν της κοινής αυτής διαβούλευσης.
 
2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, η εταιρία προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ` εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021. Ειδικότερα, η εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
Α. Αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
α) εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη διενέργεια αυτοψίας των εργασιακών χώρων της, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την αναλογία του πληθυσμού των εργαζομένων, το φύλο, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης των εργαζομένων. Παράλληλα, εκτιμά τους κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων της (όπως νυχτερινοί φύλακες, νεοπροσληφθέντες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας).
β) λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
Συγκεκριμένα, η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους για τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
Ο κάθε δε προϊστάμενος των επιμέρους τμημάτων της εταιρίας είναι επιφορτισμένος με την υποχρέωση επιτήρησης και ελέγχου για τυχόν σχετικά περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του τμήματός του, ενώ οφείλει να βρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους εντός αυτού.
 Περαιτέρω, η εταιρία λαμβάνει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα με την βελτίωση του φωτισμού όλων των χώρων της, την τοποθέτηση βιντεοεπιτήρησης στους βασικότερους χώρους της, τηρουμένων των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων.
Τέλος, η εταιρία αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων ως άνω προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης και αναθεωρεί ή επικαιροποιεί την εκτίμηση των παραπάνω κινδύνων και μέτρων.
γ) προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης. Η εταιρία δηλώνει μηδενική ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό της ενημέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές, καθώς και να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις του προσωπικού της για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
δ) παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της εργοδότριας εταιρίας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η εταιρία ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα και τις νόμιμες δυνατότητες που έχει ένα θιγόμενο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, η υποβολή καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη επίσης στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, η κλήση στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 , η επικοινωνία με την Γραμμή SOS 15900 με την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας καθώς και η καταγγελία προς το αρμόδιο όργανο της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.
ε) ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία την Αγάπη Ελευθεριάδου του Παύλου. Ο ρόλος της είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους , ανεξάρτητα εάν της απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή σχετική καταγγελία. Η δε πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτήν είναι ανοιχτή, εύκολη, άμεση και για το λόγο αυτό προβλέπονται οι παρακάτω δίαυλοι/μέσα επικοινωνίας μαζί της.
στ) μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Ειδικότερα, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας εργαζομένων με την παροχή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας του και στην ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.
Β. Αναφορικά με τη διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών
α) Δίαυλοι επικοινωνίας - αρμόδια πρόσωπα
Αρμόδιο πρόσωπο εντός της εταιρίας για να υποδέχεται, εξετάζει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή e-mail. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της εταιρίας, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στις δικαστικές αρχές κατ’ επιλογήν του.   
β) προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Η εταιρία και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Κατά δε την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγονται.
γ) τηρεί την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου. Η εταιρία υποστηρίζει τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικού βίας και παρενόχλησης που έχουν υποστεί και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία τους.
δ) προσδιορίζει και περιγράφει τις συνέπειες σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων. Η εταιρία, κατόπιν εκτίμησης της βαρύτητας του καταγγελλόμενου περιστατικού και σε συνεργασία με το θιγόμενο πρόσωπο, δύναται να προβεί στην επιβολή δυσμενών μέτρων σε βάρος του καταγγελλόμενου, όπως είναι η σύσταση συμμόρφωσής του, η αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας του ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του με την εταιρία, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ. .
ε) συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η εταιρία καθώς και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό, μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019. 
  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO